Issue Areas

เรียกร้องเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และสร้างความมั่นใจความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพ, การศึกษา, การจ้างงาน, ที่อยู่อาศัย, การขนส่งและภายในเด็กและเยาวชนและทางอาญาระบบความยุติธรรม

ฝึกอบรมและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค, การสนับสนุนทางกฎหมายเพื่อสร้างสังคมที่คนพิการจะมีความเท่าเทียมกันในด้านทางเลือกและความมุ่งมั่นในตนเอง