Allowance_Register_Protectionandadvocacy

เบี้ยยังชีพคนพิการคืออะไร มีประโยชน์และข้อดียังไง

December 28, 2017 admin 0

คนพิการถือเป็นคนที่สังคมควรต้องให้โอกาสไม่ต่างไปกับคนปกติทั่วไป หนำซ้ำยังต้องควรได้รับสิทธิประโยชน์ดีๆ มากกว่าคนธรรมดาด้วยซ้ำ เนื่องเพราะคนพิการเองก็มีด้วยกันหลายรูปแบบสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาครัฐเองต้องมีสวัสดิการเพื่อให้คนพิการสามารถมีรายได้เพื่อให้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้แม้ว่าจำนวนเงินจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับประโยชน์ดีๆ จากภาครัฐที่ให้ประชาชนนั่นเอง สิ่งที่ภาครัฐได้ทำให้กับผู้พิการก็คือการให้เบี้ยยังชีพคนพิการซึ่งเป็นเงินที่มาจากการจัดสรรเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการเหล่านี้ดีขึ้นนั่นเอง เบี้ยยังชีพคนพิการคืออะไร เบี้ยยังชีพคนพิการเป็นกำหนดกฎเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการขององค์กรส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ ให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พูดง่ายๆ ก็คือเป็นเงินที่ทางภาครัฐมีการจัดสรรให้กับผู้พิการตามแต่ละพื้นที่ทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยมีการจ่ายผ่านไปยังองค์กรส่วนท้องถิ่นตามแต่ละพื้นที่นั้นๆ โดยผู้พิการจะต้องมาทำการลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตนว่าคือบุคคลผู้มีความพิการในประเภทต่างๆ เหมาะสมที่จะได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการนี้ตามความชอบธรรม โดยคนพิการที่ได้รับสิทธิ์ในเบี้ยยังชีพของคนพิการนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ประกอบไปด้วย เป็นผู้มีสัญชาติไทย, มีภูมิลำเนาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะจากสถานสงเคราะห์ของรัฐด้วย ประโยชน์และข้อดีของเบี้ยยังชีพคนพิการ ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้พิการทุกๆ คนในการนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ประโยชน์ตามที่พวกเขาต้องการได้โดยไม่ต้องไปเดือดร้อนคนในครอบครัวหรือคนใกล้เคียง เป็นกำลังใจชั้นดีให้กับผู้พิการทั้งหลายที่กำลังรู้สึกท้อแท้หรือหมดหวังในการทำมาหากิน อย่างน้อยที่สุดก็ยังได้รับการดูแลจากภาครัฐที่ไม่ทอดทิ้งคนพิการและยังเป็นสิ่งที่จะทำให้กลับมาสู้ด้วยการตั้งต้นตัวเองใหม่อีกครั้ง ครอบครัวที่มีผู้พิการอยู่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและยังช่วยให้การดูแลผู้พิการของคนในครอบครัวเป็นภาระน้อยลงในระดับหนึ่ง […]