สิทธิสำหรับผู้พิการ มีอะไรบ้าง

สำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิที่จะเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้ขั้นตอนดำเนินชีวิตเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งครอบคลุมไปถึงวิถีของชีวิตของคนพิการตั้งแต่เกิดจนตาย มี 9 ข้อ ได้แก่…

เบี้ยเลี้ยงคนพิการ

 • ได้รับคนละ 500 บาท/เดือน
 • คนพิการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รวมเดือนละ 1,000 บาท

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยขั้นตอนทางการแพทย์ ได้แก่…

 • ขั้นตอนตรวจวินิจฉัย
 • แนะแนว ให้คำปรึกษา
 • การให้ยา รวมทั้งหัตถการพิเศษอื่นๆ
 • การฉีดยาลดเกร็ง, การรักษาด้วยไฟฟ้า เป็นต้น
 • ศิลปะบำบัด
 • ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน
 • ขั้นตอนพัฒนาทักษะการสื่อความหมาย
 • การบริการทางทันตกรรม รวมทั้งอื่นๆ อีกมากมาย

จัดการศึกษา

ผู้พิการทุกคนมีสิทธิเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับศึกษา 15 ปีตามกฎข้อบังคับ, ระดับอาชีวศึกษา, ประกาศนียบัตรชั้นสูง และระดับปริญญาตรี

บริการจ้างงานคนพิการ

ตามระเบียบของกระทรวงแรงงาน มีข้อกำหนดตามกฎหมายให้สถานประกอบการ ทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐต้องรับคนพิการเข้าทำงาน ในอัตราส่วนลูกจ้างปกติ 50 คน/คนพิการ 1 คน หากแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าภาคเอกชนและภาครัฐนั้น ไม่รับผู้พิการเข้าทำงานจะต้องจ่ายเงินเข้าช่วยเหลือ เข้ากองทุนเพื่อการส่งเสริมยกระดับชีวิตคนพิการ หรือ ช่วยเหลือเงินสนับสนุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการ ด้วยการมอบสัมปทานต่างๆ พร้อมจัดสถานที่เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือมอบบริการ ตลอดจนจัดจ้างเหมาช่วงงาน, ฝึกงาน หรือมอบความช่วยเหลือคนพิการอย่างสมเหตุสมผล

มอบสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย

ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายตามความเหมาะสมของผู้พิการแต่ล่ะราย เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึง รวมทั้งใช้ประโยชน์จากบริการได้อย่างเต็มที่ เช่น การเดินทาง, ขนส่งสาธารณะ, ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะได้ก็คือ เงินที่นำมาจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ สามรถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้

บริการเงินกู้

คนพิการมีสิทธิขอกู้เงินกองทุนยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อนำไปสร้างธุรกิจประกอบอาชีพได้ โดยกู้ไม่เกิน 40,000 บาท หรือกู้เป็นกลุ่ม แต่ต้องผ่อนส่งให้ครบภายใน 5 ปี

สวัสดิการสังคม

คนพิการมีสิทธิได้รับสวัสดิการในฐานะประชาชนคนหนึ่ง เช่น…

 • ผู้ช่วยคนพิการ สำหรับคนพิการระดับช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิต
 • จัดเตรียมล่ามภาษามือ
 • บริการอื่นใดก็ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมประกาศกำหนด

ลดหย่อนภาษีเงินได้

ผู้ดูแลคนพิการที่มีรายได้ ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามกฎหมายกำหนดทุกข้อกำหนด

ซึ่งคุณจะเห็นว่าภาครัฐในประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้พิการ อย่างเต็มกำลัง รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต โดยผู้พิการสามารถติดต่อขอรับบริการทั้ง 9 ข้อนี้ได้ ณ สำนักงานเขต ตามที่ตนอาศัยอยู่