วิธีการแบ่งแยกประเภทของคนพิการ

คนที่มีอวัยวะของร่างกายไม่สมประกอบเราจะเรียกกันว่าเป็น คนพิการ ซึ่งเวลาที่เราเห็นโดยทั่วไปเมื่อพบกับคนที่ร่างกายไม่สมประกอบเราก็จะเรียกแต่คนพิการโดยที่เราอาจไม่ได้รับรู้ว่าจริงๆ แล้วคนพิการประเภทต่างๆ ก็มีการแบ่งเอาไว้ค่อนข้างชัดเจน 9 ประเภท

ประเภทของคนพิการ

  1. พิการทางการมองเห็น – ศูนย์เสียการมองเห็นจนไม่ได้รับการศึกษาด้วยการใช้สายตาปกติได้ แต่ก็สามารถศึกษาได้จากการเรียนที่แตกต่างกับคนอื่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่ คนตาบอด คือ ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย ต้องใช้อักษรเบลล์หรือการฟังเสียง กับ คนตาบอดบางส่วน คือ เห็นอย่างเลือนราง พอมองเห็นบ้างในระดับที่ใกล้สายตา
  2. พิการทางการได้ยิน – คือคนที่สูญเสียเกี่ยวกับการได้ยินแบบถาวร สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ คนหูหนวก คือไม่ได้ยินแบบถาวรต้องใช้ภาษามือ กับ คนหูตึง ได้ยินบ้างเล็กน้อยโดยอาจใช้เครื่องช่วยฟัง
  3. พิการทางสติปัญญา – มีพัฒนาการล่าช้ากว่าคนอื่นทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ภาษา พูดง่ายๆ ว่ามีสติปัญญาต่ำกว่าคนปกติซึ่งจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและพิเศษไม่เหมือนคนทั่วไป
  4. พิการทางร่างกายและสุขภาพ – คือคนที่สูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปทำให้การใช้ชีวิตผิดปกติ เช่น การเดินเซ การทรงตัว ถูกแบ่งออกเป็น คนพิการทางระบบประสาท เช่น บุคคลที่สมองพิการ ที่สมองส่วนควบคุมกล้ามเนื้อไม่สามารถทำงานได้ พิการทางกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น กล้ามเนื้อเปลี่ยน พิการตั้งแต่กำเนิด เช่น น้ำครั่งในสมอง และพิการทางร่างกายและสุขภาพอื่นๆ เช่น เกิดอุบัติเหตุทำให้แขน ขา ขาด เป็นต้น
  5. พิการทางการเรียนรู้ – มีปัญหาบกพร่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ อาจผิดปกติแค่อย่างเดียว หรือหลายอย่างในคนๆ เดียวก็ได้ โดยความพิการนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความพิการเบื้องต้นที่กล่าวมาเลย เป็นความพิการเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยเฉพาะ
  6. พิการทางการพูดและภาษา – คนที่ออกเสียงไม่ชัด พูดเร็วหรือช้ากว่าปกติ หรืออาจมีความบกพร่องเกี่ยวกับความเข้าใจในการพูดและการใช้ภาษ
  7. พิการทางพฤติกรรมและอารมณ์ – คือคนที่มีพฤติกรรมแปลกไปจากคนทั่วไปซึ่งส่งผลกระทบทางด้านการเรียนรู้ จนทำให้เกิดความไม่ยอมรับทางสังคม วัฒนธรรม ขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น บางครั้งก็ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม
  8. พิการแบบออทิสติก – มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสังคม ภาษา การสื่อความหมาย อารมณ์ พฤติกรรม รวมถึงจินตนาการต่างๆ สาเหตุหลักมาจากความผิดปกติของสมองบางส่วน มักเป็นมาแต่กำเนิด ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษ
  9. พิการซ้ำซ้อน – คือคนที่มีความพิการมากกว่า 1 อย่างขึ้นไปต่อบุคคลเพียงคนเดียว อาทิ แขนขาด พร้อมกับ ตาบอด คือมีความพิการหลักบวกเพิ่มกับความพิการอื่นที่เสริมเข้ามาทำให้เกิดความพิการซับซ้อนในร่างกาย