กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ความเป็นมา

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 เพื่อคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ และนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

วิสัยทัศน์

เพื่อพัฒนาคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทั่วทุกคน และ เป็นธรรมมากที่สุด

พันธกิจ

พัฒนาด้านอาชีพและการศึกษาของคนพิการและผู้ช่วยเหลือคนพิการ

สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรและเครือข่าย

พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร