กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

February 14, 2017 admin 0

ความเป็นมา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 23 เพื่อคุ้มครองและพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ และนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ วิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ทั่วทุกคน และ เป็นธรรมมากที่สุด พันธกิจ พัฒนาด้านอาชีพและการศึกษาของคนพิการและผู้ช่วยเหลือคนพิการ สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรและเครือข่าย พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

February 6, 2017 admin 0

โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อ ผลักดัน และ ขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่