สำนักงาน กสทช. ขอเชิญคนพิการเข้าตอบแบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาพฤติกรรม การรับรู้